افزایش ضربان قلب


همانند افزایش سرعت تنفس در ارتفاع، ضربان قلب استراحتی در نخستین روزهای اقامت در ارتفاع افزایش می یابد. اگر اکسیژن کمتری در یاخته های سرخ خون باشد، قلب ناچار خواهد بود سریع تر کار کند تا همچون گذشته، اکسیژن مورد نیاز بدن را فراهم آورد.

در مراحل اولیه سازگاری با ارتفاع، ضربان قلب و برون ده قلبی تمرین های زیربیشینه ممکن است تا 50 درصد بیشتر از مقادیر سطح دریا افزایش یابد، در حالی که حجم ضربه ای قلب بدون تغییر باقی می ماند. از آن جایی که مصرف اکسیژن هنگان تمرین در ارتفاع تفاوتی با سطح دریا ندارد، افزایش جریان خون در ارتفاع بخشی از کمبود اکسیژن خون شریانی را جبران می کند.

افزایش فشار خون سرخرگی سراسری که در مواجهه با ارتفاع بالا مشاهده می شود، مربوط به افزایشی است که در سطح نوراپی نفرین به دلیل افزایش فعالیت سمپاتیک رخ می دهد.

اگر در ارتفاع هستید، بد نیست که هر روز ضربان قلب خود را در حالت آرامش و استراحت اندازه بگیرید. بهترین زمان برای اندازه گیری تعداد ضربان قلب بلافاصله پس از بیدار شدن به هنگام صبح است. اما می توان ضربان را پیش از خواب نیز اندازه گرفت.

هنگامی که سازگاری بیشتری می یابید، می بینید که تپش سینه و ضربانتان کاهش خواهد یافت. این می تواند بیانگر پاسخ خوب بدن شما به ارتفاع باشد.

/ 1 نظر / 31 بازدید
ناهید

[گل]